Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Gruntowne czyszczenie

C445 ULTRAGREASE

Środek do odtłuszczania powierzchni

Produkt do profesjonalnego zastosowania. Skoncentrowany preparat o przyjemnym zapachu do usuwania tłustych i olejowych zabrudzeń. Zalecany do mycia wszelkich powierzchni odpornych na alkalia, posadzek kamiennych, gresów i płytek ceramicznych. Preparat niskopieniący o bardzo dobrych właściwościach czyszczących. 

1L   EAN: 5901370023703  
10L   EAN: 5901370023734  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Zalecane stężenie:

  • mycie ręczne: 1%÷2% (100÷200 ml na 10 l wody),
  • mycie maszynowe: 1% (100 ml na 10 l wody).

W przypadku silnych zabrudzeń stosować większe stężenia roztworów roboczych.

<5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole, wodorotlenek sodu, kompozycje zapachowe: HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL.

H290: Może powodować korozję metali; H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów; P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania; P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Wodorotlenek sodu; 2-aminoetanol; Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię