Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Zapachy

H537

Odświeżacz powietrza o wydłużonym czasie działania - zapach premium

Profesjonalny, gotowy do użycia odświeżacz powietrza o aromacie drzewa sandałowego. Eliminuje nieprzyjemne zapachy i odory. Wykazuje intensywne działanie w pomieszczeniach zawilgoconych. Charakteryzuje się wydłużonym czasem działania.

0,6L   EAN: 5901370021044  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylać na ścianę za muszlą WC lub do pojemnika na szczotkę klozetową. W pozostałych przypadkach aplikować w rogach pomieszczenia (przy podłodze). W zależności od oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości pomieszczenia oraz stopnia wentylacji zaleca się od 1 do 5 rozpyleń. Częstotliwość stosowania: 1 raz na 12 godzin. Nie spryskiwać powierzchni i przedmiotów plastikowych lub laminowanych z połyskiem. Długotrwałe działanie preparatu na te powierzchnie może wywołać efekt ich matowienia. Preparatu nie rozpylać „w powietrze”.

Propan-2-ol, kompozycje zapachowe: alpha-ISOMETHYL IONONE, LIMONENE, EUGENOL, COUMARIN, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE.

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H319: Działa drażniąco na oczy. H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on, d-limonene, Kumaryna, Linalol, Octan linalilu, Salicylan benzylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Propan-2-ol. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji  umieszczonej  na  opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(3)
Dodaj opinię
Michu
Najlepszy zapach z oferty
Bożydar5
Drewno sandałowe, jest dobre ale bardziej premium świeże pranie moim zdaniem
Iza
Świetny zapach trwały. Długo szukałam zapachu korzennego. Podnosi standard pomieszczeń w których jest stosowany. Polecam!