Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Dezynfekcja

GASTRO-SEPT PLUS N VC621N

Mycie i dezynfekcja powierzchni

Płynny, alkoholowy preparat dezynfekcyjno-myjący o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym (drożdżakobójczym).

 

Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarach kuchennych, restauracyjnych, cateringowych, obróbki żywności i zakładach przemysłu spożywczego. Skutecznie likwiduje bakterie i grzyby. Nadaje się do powierzchni mających kontakt z żywnością. Zalecany do dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, krajalnice, urządzenia, ciągi produkcyjne, powierzchnie ze stali szlachetnej, lady chłodnicze, lodówki, pojemniki GN, urządzenia i wyposażenie kuchni, zakładów spożywczych i gastronomii. Zalecany do wszelkich powierzchni.

 

PRODUKT  POSIADA POZWOLENIE  NR:  6692/16.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

0,6L   EAN: 5901370021433  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Dezynfekowane powierzchnie spryskać preparatem  i pozostawić  na  1  minutę. 

 

Zakres zastosowania Stężenie roztworu Czas ekspozycji Temperatura
Powierzchnie czyste - bakterie i grzyby 100% 1 minuta 20 oC
Powierzchnie brudne - bakterie i grzyby 100% 1 minuta 20 oC


Zdezynfekowane powierzchnie mogą być używane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Nie wdychać par lub rozpylanej cieczy. Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

100g preparatu zawiera następujące substancje czynne: 45 g Etanolu, 30 g Propan- 2-ol, 0,6 g Aminy, N-C12-14(o parzystej liczbie atomów węgla)-alkilotrimetylenodiamina, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym. 

H319: Działa drażniąco na oczy. H225:Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P303+P361+P353: W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P305+P351+P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy typu ABC do gaszenia. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. W razie zatrucia lub uczulenia nie wywoływać wymiotów, nie podawać niczego do picia, niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Skutki uboczne: brak innych zagrożeń niż wynikające z klasyfikacji. Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami: mniejsze ilości produktu mogą być zdeponowane ze śmieciami lub mocno rozcieńczone wprowadzone do kanalizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ścieków. Opakowania wypłukać wodą, usunąć zgodnie z przepisami urzędowymi. Przed zastosowaniem sprawdzić odporność powierzchni i kolorów na preparat. Data ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

 

PIERWSZA POMOC: Opis środków pierwszej pomocy: natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu. W razie wdychania: usunąć poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić mu dostęp świeżego powietrza i odpoczynek. W ciężkich przypadkach tj. zatrzymanie krążenia i oddychania, należy zastosować sztuczne oddychanie (metoda usta-usta, masaż serca, dostarczenie tlenu, itd..) i natychmiast wezwać pomoc lekarską. W razie kontaktu ze skórą: zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty, oczyścić skórę lub umyć poszkodowanego mydłem neutralnym, spłukując obficie zimną wodą. W przypadku poważnych dolegliwości należy się udać do lekarza. Jeżeli mieszanka spowodowała oparzenia lub odmrożenia, nie wolno zdejmować ubrania z poszkodowanego, gdyż w sytuacji, gdy ubranie jest przylepione do skóry może to spowodować jeszcze większe obrażenia. Jeśli na skórze pojawią się pęcherze, nie wolno ich przekłuwać, ponieważ może to zwiększyć ryzyko infekcji. W razie kontaktu z oczami: obficie płukać oczy wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Nie dopuścić do tego, aby poszkodowany tarł lub zamykał oczy. Wyjąć soczewki kontaktowe jeśli są i można je łatwo usunąć, w przeciwnym razie można spowodować obrażenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu. W razie połknięcia: natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu. Nie wywoływać wymiotów, gdyż wyrzucenie treści żołądka może uszkodzić błonę śluzową górnej sekcji układu pokarmowego, a także może dojść do jej aspiracji. Przepłukać usta i gardło, ponieważ najprawdopodobniej zostały zanieczyszczone przy połknięciu. W razie utraty przytomności nie podawać nic drogą ustną aż do konsultacji z lekarzem. Zapewnić poszkodowanemu spokój. 

 

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię