Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Zmywarki przemysłowe

H691CL

Mycie w zmywarkach przemysłowych. Detergent chlorowy

Wysoce skoncentrowany środek chlorowy do maszynowego mycia naczyń we wszelkiego rodzaju zmywarkach profesjonalnych. Preparat posiada bardzo dobre właściwości myjące nawet zaschniętych resztek żywności i napojów oraz bardzo tłustych naczyń. Preparat odznacza się wysoką skutecznością nawet przy twardej wodzie, oraz trudno zmywalnych zabrudzeniach (osady po herbacie, ślady szminki). Posiada właściwości wybielające. Zalecany do tak zwanej „białej porcelany”. Produkt niepieniący się. Zaleca się stosować z neutralnym preparatem do  nabłyszczania  H 692 N.

 

10L   EAN: 5901370021938  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Zaleca się dozować od 1 do 2 ml płynu na litr wody w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie powinno być dostosowane  przez  wykwalifikowany  serwis.

<5% związków wybielających na bazie chloru, <5% polikarboksylanów, wodorotlenek  potasu.

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H290: Może powodować korozję metali. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P301+P330+ P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: wodorotlenek potasu; Metakrzemian sodu pięciowododny; Podchloryn sodu. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 12 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię