Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Gruntowne czyszczenie

C402 ACTION FOAM

Środek do tłustych spieczonych zabrudzeń, aktywna piana

Produkt do profesjonalnego zastosowania w formie aktywnej piany przeznaczony do usuwania spieczonych, zeschniętych i silnych zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Rozpuszcza i usuwa zapieczone resztki potraw, tłuszczu, sadzy i przypaleń. Skutecznie czyści smażalnie, grille, piece, opiekacze, komory wędzarnicze, rożna i ruszta. Można go stosować do płyt grzewczych kuchenek gazowych, patelni, szyb w piecach i kominkach. Nie niszczy powierzchni emaliowanych. Forma aktywnej piany wydłuża czas ekspozycji zabrudzeń na preparat. Preparat dobrze działa także w niskich temperaturach. 

0,6L   EAN: 5901370024656  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

Spryskać aktywną pianą myte powierzchnie. Dla zwiększenia skuteczności pozostawić na powierzchni przez dłuższy czas nie doprowadzając do wyschnięcia. Myte powierzchnie należy spłukać wodą.

<5% fosforanów, <5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, wodorotlenek potasu, kompozycje zapachowe: LIMONENE.

H290: Może powodować korozję metali; H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu; P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy; P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem; P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania: P305+P351+ P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: wodorotlenek potasu; 2-aminoetanol; Lauryloglukozyd; Ester fosforanowy polialkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Technologia Acti-Foam -

Technologia oparta jest na działaniu aktywnej piany, która dociera we wszystkie trudno dostępne miejsca, zmiękcza zaschnięty brud i usuwa uporczywe zanieczyszczenia

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię