Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Szyby, meble, sprzęty

H501

Mycie wszelkich powierzchni

Profesjonalny, skoncentrowany preparat do bieżącego mycia wszelkich powierzchni. Szybko odparowuje i nie wymaga  polerowania. Posiada właściwości antystatyczne oraz certyfikat ESD. 

5L   EAN: 5901370020825  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii zaleca się stosować roztwór od 0,25% do 5% (od 2,5 do 50 ml środka na 1L roztworu). Umyte powierzchnie mające kontakt z żywnością dokładnie  spłukać  wodą  przeznaczoną  do  spożycia.

<5 % fosfonianów, <5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % związków wybielających na bazie tlenu, <5 % polikarboksylanów, kompozycje zapachowe: AMYL CINNAMAL, CITRONELLOL, LIMONENE, środki konserwujące: METHYLCHLOROISO-THIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE.

H319: Działa drażniąco na oczy. H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. P261: Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Technologia Anti-Stone -

Skutecznie opóźnia osadzanie się nalotów wapniowych i ułatwia kolejny proces mycia elementów wyposażenia łazienek i sanitariatów. Dodatkowo technologia ta zapobiega powstawaniu smug oraz zacieków 

Certyfikat ESD -

Symbol ten oznacza, że wskazany produkt posiada certyfikat ESD (ang. ElectroStatic Discharge). Badania zostały przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Normami CEI-IEC 61340-5-1:2009 – Elektryczność statyczna. Oznacza to, że środki czystości nie zmieniają właściwości antyelektrostatycznych mytych powierzchni

Technologia Anti-Fingerprint -

O tę technologię zostały wzbogacone produkty do utrzymania czystości obszarów mebli, a więc tam gdzie występują powierzchnie narażone na najbardziej powszechny typ zabrudzeń - odciski palców. Powierzchnie umyte preparatem zawierającym technologię Anti-Fingerprint są więc dodatkowo zabezpieczane przed niepożądanymi odciskami palców i dłoni

Technologia Anti-Odour -

Symbol ten oznacza technologię, która absorbuje i neutralizuje odory pozostawiając przyjemny zapach

Technologia Aktywnego Tlenu -

Właściwości aktywnego tlenu sprawiają, że dodany do środków czystości bardzo skutecznie wspomaga proces mycia. Posiada on zdolność utleniania cząstek brudu, dzięki czemu środki z zawartością aktywnego tlenu posiadają lepsze właściwości usuwania zanieczyszczeń.

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(1)
Dodaj opinię
Kar_mil
Dla mnie super rozwiązanie na meble, gdzie były do tej pory smugi i mycie bieżące skóry, u nas rozwiązał ten problem