Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Gruntowne czyszczenie

H590

Doczyszczanie podłóg. Superkoncentrat

Profesjonalny, skoncentrowany preparat do gruntownego mycia, usuwania najbardziej uporczywych zabrudzeń. Jest efektywny nawet przy krótkotrwałym działaniu, skutecznie usuwając mocne zabrudzenia z szorstkich, drobnoziarnistych oraz mikroporowatych posadzek. Optymalna zwilżalność powierzchni zapewnia głębokie wnikanie w pory i rozpuszczanie tkwiących tam mocnych zabrudzeń. Nadaje się do mycia manualnego i maszynowego.

5L   EAN: 5901370021228  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii zaleca się stosować roztwór od 0,1% do 3% (od  1  do  30  ml  środka  na  1L  roztworu).

  • Gruntowne czyszczenie: 1-3% (10-30 ml środka na 1L roztworu).
  • Intensywne mycie: 0,5 - 1% (5-10 ml środka na 1L roztworu).
     

<5% fosfonianów, <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, wodorotlenek sodu, kompozycje zapachowe.

H290: Może powodować korozję metali. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanegona świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Wodorotlenek sodu; Kwas etidronowy; Alkoksylan alkoholu tłuszczowego. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej  na  opakowaniu.

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(4)
Dodaj opinię
Brajan
Nie znam innego tak silnego środka , który pachnie ładnie. A jest naprawdę mocny. Płytki doczyszczone
Jemielin
Jest bardzo mocny. Stosujemy maszynowo i faktycznie, przy 1% działa doczyszczająco, wcześniej mieliśmy Erola też dobry ale dopiero przy 3% przy naszym grepsie i paskowcu. Bardzo wydajny, ale wciąż dość drogi nawet przy takiej wydajności
Robyn
Mocny, do doczyszczania gresu- dobrze nam rozjaśnił przy basenach kafelki