Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Dezynfekcja

EPIDEMED VC400

Preparat dezynfekcyjno-myjący o pełnym spektrum działania

Płynny preparat myjąco-dezynfekcyjny na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Posiada spektrum działania: grzybobójcze (w zakresie grzybów drożdżopodobnych), bakteriobójcze, prątkobójcze i wirusobójcze, w tym również wobec wirusa ptasiej grypy typu H3N8 i H5N1. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. W stężeniach użytkowych nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie.

 

Środek przeznaczony do dezynfekcji wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody. Zalecany do mycia i dezynfekcji powierzchni i ciągów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego, w tym również powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością. Polecany także do użycia w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach lekarskich, stomatologicznych, a także placówkach gastronomicznych. Posiada dobre właściwości myjące. Preparat może być stosowany również w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt. Jest skuteczny wobec wirusa ptasiej grypy (odmiany H3N8 / H5N1).

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

1L   EAN: 5901370040007  
10L   EAN: 5901370040014  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem w stężeniach właściwych dla danej powierzchni. Przedmioty i powierzchnie przemyć roztworem, który należy pozostawić na powierzchni przez odpowiedni czas ekspozycji. Powierzchnie i urządzenia mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą zdatną do picia. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji. Przy dezynfekcji trwającej 120 minut powierzchnie muszą być stale wilgotne.

 

Działanie: Czas ekspozycji: Stężenie preparatu:
bakteriobójcze i grzybobójcze 
w środowisku dużego obciążenia:
15 minut
240 minut (4 godziny)
2%  (20 ml koncentratu na 1 ltr r-ru)
1%  (10 ml koncentratu na 1 ltr r-ru)
bakteriobójcze i grzybobójcze 
dla obszaru medycznego:
15 minut 4%  (40 ml koncentratu na 1 ltr r-ru)
prątkobójcze (Tbc) 
dla warunków czystych:
30 minut 5%  (50 ml koncentratu na 1 ltr r-ru)
wirusobójcze: 30 minut
120 minut (2 godziny)
4%  (warunki czyste)
6%  (warunki brudne)
wirusobójcze wobec 
wirusa ptasiej grypy:
10 minut
30 minut
1%  (10 ml koncentratu na 1 ltr r-ru)
0,5%  (5 ml koncentratu na 1 ltr r-ru)

100 g preparatu zawiera substancje czynne: 7 g chlorku didecylodimetyloamonu (DDAC). Ponadto: 
<5% niejonowych związków powierzchniowo czynnych, <5% EDTA, 2-aminoetanol oraz substancje pomocnicze.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną /ochronę oczu /ochronę twarzy. P301+P330+P331: W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P304+P340: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania. P321: Zastosować określone leczenie (należy się udać do lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki tego produktu). Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami: mniejsze ilości produktu mogą być zdeponowane ze śmieciami lub mocno rozcieńczone wprowadzone do kanalizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ścieków. Opakowania wypłukać wodą, usunąć zgodnie z przepisami urzędowymi. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(0)
Dodaj opinię