Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Gruntowne czyszczenie

H642

Usuwanie tłustego brudu

Profesjonalny, skoncentrowany preparat. W zależności od roztworu zalecany do bieżącego i gruntownego mycia. Bezpieczny dla mytych powierzchni. Wykazuje wysoką skuteczność w usuwaniu zabrudzeń pochodzenia tłuszczowego. Zalecany do stosowania w hotelach, kuchniach, przemyśle spożywczym oraz w obszarach uzdrowiskowych, DPS, SPA i około basenowych.  Do  zastosowań  profesjonalnych.

5L   EAN: 5901370021631  
10L   EAN: 5901370021655  
20L   EAN: 5901370021679  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się przygotować roztwór od 0,25 do 5% (25-500 ml środka na 10 l roztworu). Elementy mocno zabrudzone czyścić roztworem od 5 do 50% (0,5-5 l środka na 10 l roztworu). Do mycia maszynowego stosować stężenie do 3% (do 300 ml na 10 l roztworu). Powierzchnie mające kontakt z żywnością po umyciu obficie spłukać  wodą  przeznaczoną  do  spożycia. 
 

5-15 % fosforanów, <5 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5 % EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole, kompozycje zapachowe.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Metakrzemian sodowy pięciowodny; Izotridekanol etoksylowany >2,5 mol EO; Ester fosforanowy polialkoksylowanego alkoholu tłuszczowego; Wodorotlenek sodu. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(4)
Dodaj opinię
Kar_mil
Stosujemy jeszcze od czasów jak nazywał się Gastro-Pur. Sprawdza się przede wszystkim w kuchni do tłuszczu i mycia okapów
Artur.
642- wiadomo, must have od VOIGT:) Bemary lśnią!
PizzaPavel
Najlepsze to zapuszczonych plastików i wyposażenia- zmywa tłuszcz aż miło i nie pachnie tragicznie :)