Profesjonalne Środki Utrzymania Czystości

sklep internetowy
Menu boczne
Gruntowne czyszczenie

H640

Mycie podłóg w przemyśle spożywczym, bezzapachowy

Profesjonalny, skoncentrowany bezzapachowy preparat. Zalecany do mycia podłóg i wodoodpornych powierzchni w zakładach przemysłu spożywczego, kuchniach, zapleczach kuchennych, magazynach. Dobrze penetruje mikroporowatości, usuwa silne zabrudzenia. Nadaje się do mycia manualnego i maszynowego.

5L   EAN: 5901370021518  
10L   EAN: 5901370021532  
Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

Sposób użycia
Skład
Informacje o bezpieczeństwie
Technologie

Zależności od stopnia zabrudzenia i technologii zaleca się stosować roztwór od 0,25% do 5% (od  2,5  do  50  ml środka  na  1L  roztworu). 

5-15% mydła, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H290: Może powodować korozję metali. H315: Działa drażniąco na skórę. P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO; 2-aminoetanol. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Certyfikat Antypoślizgowości -

Symbol ten oznacza, że wskazany produkt posiada certyfikat zgodny z wymogami norm EN 13036-4. Właściwości antypoślizgowe produktów do mycia wymagane są w szczególności na wszelkich powierzchniach sportowych, w obiektach użyteczności publicznej, w których istnieje ryzyko poślizgu: w supermarketach, na dworcach, lotniskach, czy halach magazynowych

Kalkulator zużycia produktu:

Zalecane rozcieńczenie:
%

Dokumentacja produktowa:

Opinie klientów

(2)
Dodaj opinię
LynczMarek
Dobrze doczyszcza te chropowate płytki na kuchni, ale trzeba dozować, bo jak za dużo to nam się posadzka kleiła
Kordian
Chciałem doczyścić posadzkę w kuchni i to zrobiłem. Ten sam produkt stosujemy do mycia codziennego przy małym stężeniu.